کتاب ضد خاطرات

اثر آندره مالرو از انتشارات خوارزمی - مترجم: رضا سیدحسینی-بهترین خود زندگی نامه ها